Fundacje i Izby

Księgowość fundacji

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, księgowość fundacji musi prowadzić każda organizacja i każde stowarzyszenie. Nie ma przy tym znaczenia, czy jej przychód to wyłącznie składki członkowskie, czy może osiąga wpływy z innych źródeł. Warto bowiem mieć świadomość, że księgowość fundacji ma na celu rejestrację zdarzeń finansowych, co pozwala na uzyskanie przejrzystego i jasnego obrazu finansów oraz prowadzonej przez organizację działalności.

Księgowość fundacji to najczęściej księgowość pełna. Musi być więc prowadzona w formie księgi głównej, zgodnie z ustalonym planem kont. Warto jednak mieć świadomość, że organizacje nieprowadzące działalności gospodarczej nie są zwolnione z prowadzenia księgowości. I w tym przypadku jest to konieczne – z tym, że może to być księgowość uproszczona, tj. na zasadzie ewidencjonowania przychodów i kosztów. Chodzi bowiem o tym, by na koniec roku móc wykonać sprawozdanie finansowe. 

Księgowość izby

Izby, podobnie jak fundacje i stowarzyszenia, muszą prowadzić pełną księgowość. Chodzi przede wszystkim o ewidencjonowanie przychodów i kosztów – tak, by uzyskać wiarygodną informację o finansach takiej jednostki. Pozwala to uzyskać czytelny obraz sytuacji finansowej oraz czynności w ramach działalności gospodarczej, jeśli takowa jest prowadzona. 

Warto jednak mieć świadomość, że księgowość izby może mieć charakter uproszczony, co wynika z Rozporządzenia Ministra Finansów z dn. 15 listopada 2001 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek niebędących spółkami handlowymi, nieprowadzących działalności gospodarczej (Dz.U.2001, nr 137, poz. 1539 ze zm.). Uproszczenia obejmują m.in. ograniczenie procedur oraz redukcję informacji przedstawianych w sprawozdaniu finansowym.

Biuro Rachunkowe FINART